De verwijdering van Joodse leerlingen van de ambachtschool aan het Timorplein

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Een zeer treurige episode uit de geschiedenis van de Indische Buurt is de ver­wijdering van 103 Joodse leerlingen van de ambachtsschool aan het Timorplein in 1941. Van deze 103 leerlingen werden er in ieder geval 84 door de Nationaal So­cialisten gedocumenteerd vermoord in vernietigingskampen. Ab Caransa schreef er een boek over, Van school verwijderd. Jood, dat hieronder kort wordt samen­gevat.

Caransa vertelt hoe zijn vader Joseph Caransa, als pupil van de “Vereeniging tot Bevordering van Ambachten onder de Israëlieten” op 24 februari 1913 voor de eerste maal de Derde Ambachtsschool aan het Timorplein betreedt. De vereni­ging, opgericht door een aantal verlichte Joodse regenten, neemt het schoolgeld van haar pupillen voor haar rekening en bemiddelt ook bij aanstaande werk­gevers. Het is voor de Joodse bevolking van Nederland niet vanzelfsprekend een ambacht uit te oefenen. Een groot aantal beroepen, waaronder de meeste am­bachten, was tot 1796 voor hen verboden en is daarmee buiten het traditionele gezichtsveld geraakt. De vereniging zet zich in om Joodse leerlingen met het ambacht vertrouwd te doen geraken en ze niet in de lijn van de traditie in de kleinhandel terecht te laten komen, waarin immers de toekomst niet ligt.

Niet alleen Caransa’s vader, maar ook Ab Caransa zelf bezoekt vanaf augustus 1940 de Derde Ambachtsschool aan het Timorplein, om opgeleid te worden tot machinebankwerker. De Duitse Nationaal Socialisten zijn dan Nederland al binnengevallen, maar zijn nog niet tot het deporteren van Joden overgegaan en zitten zelfs middenin een charmeoffensief, om de Nederlandse en Amsterdamse bevolking te doen geloven dat het allemaal reuze mee zal vallen. De Timorschool heeft relatief veel Joodse leerlingen, namelijk 103 (9% van de totale schoolpopu­latie). In de Tweede Ambachtschool aan de Westerstraat zijn dat er slechts 14, terwijl 4 Joodse leerlingen de Vierde Ambachtsschool aan de Baarsjesweg be­zoeken en maar 2 de Vijfde Ambachtsschool aan de Meeuwenlaan. De Eerste Am­bachtsschool is inmiddels al opgeheven. Uit de Indische Buurt zelf zijn trouwens maar twee Joodse leerlingen van de Timorpleinschool afkomstig. Het betreft David Koker uit een diamantbewerkersgezin uit Palembangstraat 39-II, die met broer en ouders vermoord zal worden, en Aron Noach uit Bankastraat 34, die de oorlog vermoedelijk heeft overleefd.

Vanaf eind augustus 1940 komt een verbod op het aannemen van Joden in over­heidsdienst tot stand en in oktober 1940 gaat de Nationaal Socialistische over­heid er toe over een inventaris op te maken van Joodse ambtenaren (18 oktober: Ariërverklaring), die al spoedig (maart 1941) worden ontslagen. Marcherende Nationaal Socialisten maken het leven in de Joodse buurten van de stad onveilig en in zomer 1941 begint de overheid de touwtjes nog verder aan te halen wat betreft de scheiding tussen Joodse en niet Joodse burgers. Op 16 augustus 1941 gaat een circulaire uit namens het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. In deze circulaire, die aan inspecteurs, besturen en direc­ties van alle Nederlandse onderwijsinstellingen gericht wordt, staat te lezen dat op korte termijn schoolkinderen “die van Joodsche bloede zijn of als zoodanig worden beschouwd” van de gewone scholen verwijderd dienen te worden, en sa­mengebracht in eigen afzonderlijke scholen. Er wordt daarom gevraagd om lijs­ten met namen van Joodse leerlingen. Het bestuur van de Amsterdamse Am­bachtsscholen, de Maatschappij voor den Werkenden Stand, levert de gevraagde namen al binnen 5 dagen.

Maatregelen volgen elkaar nu snel op. Op 29 augustus 1941 wordt een wet uitge­vaardigd waarin Joodse leerlingen verboden wordt nog onderwijs te ontvangen aan openbare onderwijsinstellingen. De Joodse voorzitter van het schoolbestuur van de Derde Ambachtsschool aan het Timorplein, de heer M.B. Nijkerk, neemt zelf ontslag, tot spijt van de Maatschappij. Weliswaar stelt Nijkerk voor in de Timorpleinschool een aparte Joodse schoolruimte in te richten, maar het Maat­schappijbestuur aarzelt op haar vergadering van 3 september 1941 hier op in te gaan en wil wachten op een initiatief van de Joodsche Raad.

Op een vergadering twee weken later, op 17 september 1941, stelt Maatschappij­secretaris Jolles zijn functie ter beschikking, omdat hij niet mee wenst te wer­ken met het verwijderen van Joodse leerlingen. Het ontslag wordt echter niet geaccepteerd. Caransa citeert uit de notulen:

De vergadering is unaniem van mening dat het voornemen van de secretaris niet in het belang van de scholen (is) en ook (door) de joden zelf niet gewenscht wordt. Na enige aarzeling verklaart de secretaris in functie te zullen blijven. Voorzitter en secretaris zullen contact opnemen met den Joodschen Raad ten­einde te bespreken welke maatre­gelen genomen zouden kunnen worden voor het Nijverheidsonderwijs aan Joodsche leerlingen.

Tenslotte schrijft het bestuur van de Maatschappij op 30 september nog een brief met de volgende inhoud aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding en Wetenschap in Den Haag:

Op onzen brief van 23 dezer, waarin wy de vraag stellen hoe wy ten aanzien van de Joodsche leerlingen op onze scholen verder moesten handelen, hebben wy tot onzen spyt nog geen antwoord mogen ontvangen. In aansluiting op het telefonisch onderhoud dat eerst-ondergeteekende hedenochtend met U mocht voeren, ver­oorloven wy ons dringend U te verzoeken ons verlof te verleenen de Joodsche leerlingen voorlopig op onze scholen te handhaven. Het betreft 122 leerlingen die, als wy hun morgen den toegang tot onze scholen moeten ontzeggen, niet in de gelegenheid zyn verder Nyver­heidsonderwys te ontvangen. De [Joodse] A.B. Davidschool kan hen niet opnemen en er zyn lokaliteiten noch personeel beschik­baar hun onderwys te geven, zoodat de jongen zonder meer de straat op zouden worden gestuurd. Dit kan niet Uwe bedoeling zyn, daar een regeling zou worden getroffen, opdat behoorlyk onderwys voor Joodsche kinderen zou worden ver­kregen. De regeling is te Amsterdam noch door het Ryk, noch door de Gemeente noch door den Joodschen Raad tot dusverre getroffen en kan ook niet op korten termyn getroffen worden daar de practische moeilykheden, gebrek aan lokalen, personeel en outillage, te groot zyn. Onder deez omstandigheden verzoeken wy met klem een uitzondering toe te staan. U zoudt ons met een spoedig antwoord verplichten.

Er komt inderdaad per omgaande een antwoord, maar niet een antwoord zoals de Maatschappij zich dat hoopt of wenst. Alle leerlingen van de Timorpleinschool moeten op woensdag 31 september 1941 langs de conciërge defileren, die alle leerlingen stuk voor stuk vraagt of ze Joods zijn. Als men deze vraag bevesti­gend beantwoordt, volgt de mededeling dat men de volgende dag niet meer hoeft terug te komen. De 103 Joodse kinderen die dit lot zo onverwacht treft, halen hun spulletjes op uit de diverse lokalen en komen niet meer terug.

Inmiddels heeft de Joodsche Raad het vakonderwijs voor Joodse scholieren opgepakt en wordt op woensdag 17 december 1941 de M.B. Nijkerkschool – Nijverheidsschool van de Joodsche Centrale voor Beroepsopleiding – geopend in het gebouw aan Rapenburgerstraat 128, daartoe afgestaan door de Nederlands Israelitiesche Hoofdsynagoge. Nijkerk zelf is inmiddels overleden; een zoon bedankt voor de eer zijn vader aangedaan. Het is niet bekend hoeveel van de van de Timorpleinschool verwijderde leerlingen hier onderdak hebben gevonden, maar in ieder geval zijn er diverse schoollokalen en worden er in de eerste helft van 1942 onder andere cursussen metaalbewerking, electrotechniek, timmeren, meubelmaken, huis- en decoratieschilderen, bouwkunde en werktuigbouwkunde gegeven.

Vanaf juli 1942 beginnen echter de eerste massale deportaties van Amsterdam­se Joden. Weliswaar gaan de lessen in de M.B. Nijkerkschool nog in ieder geval tot april 1943 door, maar dan zijn de meeste Joodse voormalige leerlingen van de Timorpleinschool al naar Midden Europa afgevoerd. Van de 103 Joodse leerlingen van de Timorpleinschool worden er voor zover bekend in ieder geval 84 door de Nationaal Socialisten vanaf de zomer van 1942 om het leven gebracht.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s