Wijding

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Het terrein voor de Gerardus Majellakerk-enclave rond het Ambonplein wordt in mei 1924 aangekocht door het Parochiaal Kerkbestuur van de Gerardus Majellaparochie, die tot op dat moment nog in het Bavohuis gevestigd is. Om een en ander te financiëren geeft de parochie ‘met goedkeuring van Z.D.H. Mgr. A.J. Callier’ een obligatielening uit voor een deel van de kosten (fl. 250.000), tegen een percentage van 6%. De overige fl. 200.000 wordt geleend.

‘De bouw van deze nieuwe kerk is noodzakelijk geworden door de groote uitbreiding van de stadswijk, waarover deze parochie zich uitstrekt. De verwachting is, dat daardoor het aantal parochianen spoedig minstens 6000 zal tellen. De in aanbouw zijnde kerk, welke onder leiding van den architect Jan Stuyt wordt gebouwd, en waarin c.a. 1400 zitplaatsen zullen zijn, voldoet dan ook aan een dringende behoefte. De inschrijving is opengesteld op Maandag 12 October a.s. bij de kantoren van de Ned. Landbouwbank, bij de firma Lentjes en Drossaert te ‘s Hertogenbosch, alsmede bij verschillende effectenkantoren in de provincies.’

Verder worden inschrijvingen aangenomen bij: Nederlandsche Landbouwbank, bijkantoren te Roermond en Venray en bij de Heerlener Bank te Heerlen en de Volksbank van Leuven, Bijbank Maastricht.

In 1925 wordt de eerste steen gelegd voor de nieuwe Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein. De kerkgangers kerken op dat moment nog in de noodkerk aan de Borneostraat, die tegenwoordig Bavohuis heet. De Tijd en het Algemeen Handelsblad doen op 9 juli verslag.

Hedenmorgen om half tien werd in de St. Gerardus Majellakerk een plechtige gezongen H. Mis opgedragen door Mgr. P. Stroomer, bij gelegenheid van de eerste steenlegging voor de nieuwe kerk in de Indische Buurt. Z.H. Eerwaarde werd geassisteerd door de kapelaans der parochie: den weleerw. heer L. Oudejans als diaken en den weleerw. heer J. Duyves als sub-diaken. Het koor zong de Mis van Gruber.

Tegen elf uur had zich een groote menigte op het bouwterrein aan het Ambonplein verzameld. Onder de aanwezigen merkten wij op Pastoor P.L.J. Hogeman, prof. P. Groenen uit Warmond, de rectors Speet en dr. van Aarssen, pastoor Bramlage der St. Bonifaciusparochie, pater Florentianus O.M. Cap., pater Rijnders O. Carm. uit Aalsmeer, den architeect Jan Stuyt, en de heeren leden van het kerkbestuur.

Alvorens tot de plechtige wijding over te gaan, hield Mgr. Stroomer een toespraak. Een heilige en heerlijke wijding heeft onze Moeder de H. Kerk vastgesteld over alles wat in betrekking staat met den kerkelijken eeredienst. Vandaag zullen wij de plek wijden, waar het huis des Heeren komt te staan, aldus Mgr., en dit heeft daarom zoo groote beteekenis, omdat onze Zaligmaker aan het gebed des priesters, dat hier zal worden uitgesproken, een bijzondere kracht heeft toegekend. Laat ons nu den zegen des hemels afsmeeken over het groote werk dat wij gaan ondernemen tot eer van God. Is dit werk volbracht, dan bidt de Kerk overvloedigen zegen af over al degenen, die medewerkten om dit kerkgebouw op te trekken, zoowel door het gebed, door offers als door handarbeid. Wat offers betreft, door een offer uit liefde gebracht, kunnen groote dingen tot stand komen. Mgr. haalt daarbij een sprekend voorbeeld aan. Tenslotte uit Mgr. den wensch, dat alle werklieden vrij mogen blijven van ongelukken en dat de volijverige geestelijkheid der parochie en alle aanwezigen het kerkgebouw eens voltooid mogen aanschouwen.

Hierna zegende Mgr. Stroomer den steen met wijwater en bad men de litanie van Allerheiligen. Vervolgens deed pastoor Hageman, de herder dezer parochie, voorlezing der oorkonde welke in den gedenksteen werd ingemetseld. Onder het lezen van liturgische gebeden legde daarop Mr. Stroomer op het met planten en bloemen versierde podium den steen op den daarvoor bestemde plaats vast. Ten slotte maakten de aanwezige geestelijken een rondgang over het uitgebreide terrein. Van de gelegenheid om een steentje voor den bouw bij te dragen, werd door velen gebruik gemaakt.

Het nieuwe bedehuis, aan St. Gerardus Majella gewijd, beslaat met zijn bijbehoorende perceelen, als pastorie, scholen, campanile, enz., omgeveer het gehele ruime Ambonplein en is ontworpen door den architect Jan Stuyt.

Het bouwproces neemt nu een aanvang. Er wordt bijzonder snel gebouwd en op 8 december 1926 is het zover: Monseigneur Stroomer wijdt de nieuwe kerk in. De Tijd schrijft erover:

Hedenmorgen had de plechtige inzegening plaats van de nieuwe St. Gerardus Majellakerk aan het

Ambonplein. Zij geschiedde door den hoogeerw. deken, Mgr. P. Stroomer, die geassisteerd werd door de weleerw. heeren L.H. Oudejans uit Den Haag en J. Duyves, kapelaan der parochie. Na de inzegening betrad de hoogeerw. deken het warm geschilderde priesterkoor, waar de plechtige H. Mis zou worden opgedragen. Z.H. Eerw. werd geassisteerd door den weleerw. pater Reynenberg O. Carm. en den weleerw. kapelaan J. van Houten, resp. als diaken en sub-diaken. Eene groote menigte geloovigen vulde het kerkgebouw en onder hen bevonden zich verschillende eerw. heeren geestelijken, die in de gereserveerde rijden hadden plaats genomen.

Vele bloemstukken stonden opgesteld voor en naast het hoogaltaar, dat eerdaags zal worden vervangen door een nieuw. Dit bevindt zich nog in uitvoering in Brom’s kunstwerkplaatsen te Utrecht. Het ontwerp, van de hand der edelsmeden Jan Eloy en Leo Brom, toont een ciborium-altaar. De tombe is geheel met gedreven koper bekleed. Het tabernakel vormt het hoofdmonument; het is opgevar als de Ark van het Nieuwe Verbond, evenals de Ark van het Oude Verbond, geheel met verguld metaal beslagen en bekroond door twee verguld bronzen chrubs in aanbiddende houding. De overhuiving van het altaat, het ciborium, rustend op vier zuilen, wordt geheel in brons uitgevoerd. De koepelvormige afdekking daarvan bereikt een hoogte van 7.50 meter. Hangend onder de bogen van het ciborium is het groote, eveneens bronzen altaarkruis aangebracht. Het geheel belooft een eenvoudig, maar monumentaal werk van moderne edelsmeedkunst te worden, dat zich in de ruimteverhoudingen van het priesterkoor fraai zal aanpassen.

Het koor zong onder leiding van den weleerw. kapelaan Duives de “Missa Regina Martyrum” van Refice. Ofschoon de orgelbouw nog voltooid moest worden, wist de heer Alph. Bossaers uit het harmonium, dat voorloopig dienst doet, te halen wat er in zat. En mede door de goede prestaties van dirigent, zangers en zangertjes werd deze Missa zeer verdienstelijk uitgevoerd. Er was natuurlijk een prachtige gelegenheid te constateeren, dat de accoustiek in de kerk niets te wensen overlaat, hetgeen tevens bleek bij de toespraak, welke de hoogeerw. deken na het H. Evangelie tot de geloovigen hield.

“Eerst de consecratie door den bisschop”, aldus Mgr., “voltooit het bedehuis, maar reeds door de zegening krachtens volmacht door den bisschop gedaan, wordt de kerk bestemd te zijn als een toevlucht in allen nood, als het Huis Gods, waar Diens barmhartige liefde ons roept om door Hem gezegend te worden. Gij herinnert u nog, hoe geruimen tijd geleden de eerste steen werd gezegend en gelegd. En nu is het bouwwerk voltooid. Een groot werk! Het is voor u, dunkt me, een geluk om te kunnen getuigen, dat gij het uwe hebt mogen bijdragen om voor uw God een huis te bouwen waar Hij met u wonen wil, u goed wil doen en u gelukkig wil maken. Hoeveel zorg, kommer en bezorgdheid heeft het op te bouwen Huis uwen herder gekost en nu mag hij op eens aan de voeten van God de vruchten neerleggen van zoovele dagen moeite. Gij allen deelt in de vreugde, die het hart van uwen pastoor vervult. Niet alleen moet gij nu, alsof het een nieuwtje gold, een kijkje komen nemen, maar hier uw heerlijksten uitgang zoeken in het besef, dat ge God noodig hebt. Hoe heerlijk straalt thans het zonnetje, maar aanstonds komt de Zon, die licht geeft in duisternis, kortzichtigheid en dwaling, die vreugde brengt in ellende. Maar, beminde geloovigen, al is nu de kerkbouw voltooid, de groote zorgen beginnen nu pas. Blijft dan uw herder steunen, om de zware lasten te dragen, want vele schouders maken het werk licht. Thans zal de H. Mis worden voortgezet. Moge dan vervuld worden het gebed der zegening: Dat allen, o God, die Uwe H. Naam aanroepen, ontvangen de volheid Uwer barmhartigheid! Moge uit Jezus’ hand de overvloed dalen der goddelijke barmhartigheid. Deze moet ons steunen in onze zwakheid. Hier leven de genaden, die worden medegedeeld door het H. Doopsel, hier wordt het Brood der Sterken uitgereikt, hier richt de barmhartigheid Gods hem op, die in zonde viel, hier zal deze barmhartigheid u leiden, wanneer ge u in duisternis bevindt. Vraagt God straks bij de Consecratie den zegen over allen, over deze parochie, de priesters, de zondaars en rechtvaardigen, vraagt Hem om troost en blijdschap des levens. En moge zich met dit gebed vereenigen de Onbevlekte Moedermaagd, wier feestdag wij heden vieren, en de H. Gerardus Majella, uw patroon.”

Dezelfde avond om 20.30 wordt het H. Sacrament overgebracht van de noodkerk die voortaan Bavohuis zal heten naar de nieuwe kerk, en wordt een plechtig Lof gecelebreerd.

In oktober 1927 wordt tenslotte ook het nieuwe hoogaltaar in gebruik genomen. Het zangkoor voert bij de gelegenheid tijdens de Hoogmis o.a. de vierstemmige Missa 1 ste Confessor op van Giovanni Pierluigi Palestrina voor mannen- en jongenskoor.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s