Het Bavohuis

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Wanneer de ouders van schrijver Bertus Aafjes begin 20e eeuw in de Indische Buurt komen wonen, is er nog geen katholieke kerk in de buurt, zo schrijft Aafjes in zijn boek In de Nederlanden zingt de tijd.

Zij gingen daarom ter kerke in de Sint Bonifatius, die in de Oosterparkbuurt lag, niet ver van het Oosterpark. Na de mis van tien uur maakten zij een wandeling, mijn vader was een groot wandelaar en de wandeling omvatte een niet gering gedeelte van de binnenstad. Zij liepen door de Utrechtsestraat naar het Rembrandtsplein en keerden door de Doelenstraat en de Plantage langs Artis huiswaarts. Om een uur bereikten zij ons huis weer, het was dan etenstijd.

Na enige jaren ontstaan plannen om tot kerkbouw in de Indische Buurt over te gaan. Bouwpastoor wordt pastoor Hogeman. De in 1871 geboren Gerardus Hogeman wordt in 1896 tot priester gewijd. In 1912 is Hogeman kapelaan van de Annaparochie op de Eilanden, wanneer hij opdracht krijgt als bouwpastoor tot bouw van een nieuwe kerk in de Indische Buurt. Hiertoe wordt in mei 1913 door de Gemeente grond in erfpacht gegeven aan de hoek Borneostraat/Sumatrastraat. Het kerkgebouw gaat de naam dragen van de beschermheilige van de nieuwe parochie, de achttiende-eeuwse Italiaanse wonderdoener Gerardus Majella. Omdat de in 1893 door paus Leo XIII zalig- en in 1904 door paus heilig verklaarde Gerardus Majella (1726-1755) een grote schare volgelingen onder de armen had, lijkt deze een ideale beschermheilige voor de nieuwe buurt, in de opvattingen van Hogeman. Op 25 maart 1914 wordt de kerk officieel geopend. Aafjes:

De kerk stond vol gipsen heiligenbeelden langs de houten pilaren, daaronder zaten wij, catechisanten van het mannelijk geslacht op de houten kerkbanken en de ergste kwajongensstreek die ik mij herinner is het feit dat ik onder de godsdienstles in een plotselinge opwelling mijn pet feilloos op het hoofd van de heilige Josef wierp, waar hij onbewegeglijk bleef liggen tot onbedaarlijke vreugde van alle aanwezigen behalve van de blotevoeten pater. Hij liet mij dan ook voor straf tweehonderd keer uitschrijven waarvoor we hier op aarde waren.

Pastoor Gerardus Hogeman zal tot 1933 de Gerardus Majellaparochie zal blijven dienen, waarna hij zal worden opgevolgd door Pastoor van der Wiel. Eerste nieuwe kapelaan van de parochie is Jac. Duyves (tot 1934). Aafjes:

Ik biechtte in de befaamde donkere biechtstoel […] Maar de pastoor greep naar zijn kruinschering en begon toen onbedaarlijk te lachen. Ik kreeg als penitentie één onze-vader en één weesgegroet hetgeen ik ervoer als een geweldige miskenning van de door mij bedreven zonden. Het is overigens de enige keer dat ik de parochiepastoor heb horen lachen, hij had een volstrekt gebrek aan humor en een pukkel naast zijn neus en hij geleek sprekend op Pius XI, hetgeen ik later constateerde toen deze Paus op de sedia door de Sint Pieter gedragen werd: een ogenblik droomde ik werkelijk dat het onze parochiepastoor was met witte toga en pukkel en wit pauskapje. Hij was toen reeds zeer lang op emeritaat en leefde waarschijnlijk niet meer: de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Hogemans.

In de eerste jaren kent de Gerardus Majellaparochie de oprichting van allerlei verenigingen: de H. Familie, de Sint Jozesgezellen, de Mariacongregatie. In de Borneostraat wordt een jongenpatronaat ingericht; ook is er een meisjespatronaat. Verder is er een katholieke bibliotheek, de RK Voetbalvereniging India en een Armbestuur. In 1920 zijn er ongeveer 3.700 katholieken aangesloten bij de Gerardus Majellaparochie; in 1925 zijn dat er, vanwege de uitbreiding van de Indische Buurt, inmiddels 9.300. De parochie bloeit, zoals ook blijkt uit een kort verslag in De Tijd in 1922 van een missiefeest voor kinderen.

Onder groote belangstelling is Woensdag een Missiefeest gevierd in de kerk van den H. Gerardus (Indische Buurt). Des morgens gezongen H. Mis met toespraak tot de kinderen, opdracht aan het Goddelijk Kind en geconstumeerde processie door de kerk, saamgesteld uit ontelbare bruidjes, die een schat van bloemen torsten, patertjes, zustertjes, slaafjes, enz. Missieliederen werden gezongen. Vele schoone vaantjes en spreuken werden mee rondgedragen, tegelijk ook een fraai Jezus-kindje op draagbaar. Men kon het groot en klein aanzien, dat het een indrukwekkende plechtigheid was, die aan het Missiewerk ten goede zal komen en tevens een stuk Roomsche opvoeding is. Liefdadige Missievrienden zorgden voor een ruime tractatie der kleintjes. Verschillende lieve groepjes werden gekiekt.

In 1925 begint de bouw van de grote nieuwe Gerardus Majellakerk aan het Ambonplein, die in december 1926 wordt ingezegend. Het oude kerkgebouw aan de Sumatrastraat krijgt nu de naam Sint Bavohuis. Het Bavohuis dient het katholieke verenigingsleven (RK Toneelverenigingen, Bond van RK Verzekeringspersoneel, RK Dekanale Bridgebond, Bond van RK Transportarbeiders, Rederijkerskamer De Pius), maar ook wordt de zaal wel verhuurd voor activiteiten van derden, zoals de Amsterdamsche Atletiek Bond, de gymnastiekvereniging Zeeburg, Speeltuinvereniging Muiderpoort en Omgeving, Speeltuinvereniging Insulinde, Mondaccordeonvereniging Utile Dulci, Billiardclub de Twaalf, Geheelonthouderstooneelvereniging Excelsior, Mandolineclub Ardito, de Joodse toneelvereniging van Sch-Anski en de damvereniging Gezellen Tien.

Daarnaast worden er typisch propagandistische activiteiten georganiseerd. Vanuit het Sint Bavohuis vergadert de RK Kiesvereniging, de RK Volksbond (met als spreker Anton van Duinkerken), zet de RK Drankweer zich in voor ‘het reddingswerk van RK drankzuchtigen’ (door o.a. bedevaarttochten naar het putje van Heiloo); ook is het Bavohuis uitvalsbasis voor de Algemene RK Propagandaclub afdeling Gerardus Majella.

In de loop van de jaren dertig krijgt het Bavohuis steeds meer het karakter van een algemeen clubhuis. Wel vinden er nog typisch eigen activiteiten plaats (waaronder recepties bij aanstelling nieuwe priesters), maar het algemene en niet-specifiek RK verenigingsleven krijgt in de programmering langzamerhand de overhand. Zo is er in 1937 zelfs een optreden in het Bavohuis van het socialistische (V.A.R.A.) radio-dansorkest de Ramblers. De socialistische activiteiten in het Bavohuis zijn overigens een doorn in het oog van de N.S.B., die hier driftig over rapporteert. Met name het feit dat een katholiek die zich voor de N.S.B. inzet, door de RK Kerk niet tot de communie wordt toegelaten, terwijl de goddeloze communisten blijkbaar in het Bavohuis vrij spel hebben, steekt de nationaal-socialisten.

In de Tweede Wereldoorlog blijven de activiteiten beperkt hun voortgang vinden in het Bavohuis. Uiteraard zijn ‘communistische’ bijeenkomsten niet langer mogelijk. Nu zijn het juist de nationaal-socialisten die het gebouwtje huren. Zo wordt op donderdag 20 maart 1941 een gezellige Kameraadschapsavond georganiseerd. Deze staat in het kader van de Winterhulp, een nationaal-socialistische vereniging voor maatschappelijke hulpverlening, in Amsterdam Oost onder leiding van districtshoofd Ernst Zilver. Op de avond treden diverse sprekers op en ook het Winterhulp-symphonie-orkest.

Na de bevrijding vinden juist in het Bavohuis vele bevrijdingsbijeenkomsten plaats. Er is een sfeer van algemene verzoening, ook in de Indische Buurt. Zuilen lijken weg te vallen en er ontstaan op grote schaal nieuwe verenigingen, met name op de jeugd gericht. Dit leidt in 1951 tot het Amsterdamse Gemeenschap Wijkcentrum Indische Buurt, gevestigd in gebouw Archipel aan Minahassastraat 1. Veel verenigingsactiviteiten verplaatsen zich nu naar het nieuwe wijkcentrum. Het Bavohuis blijft daarbij ook gebruikt worden en organiseert steeds uiteenlopender activiteiten, zoals bijvoorbeeld een tentoonstelling van de Nederlandse Konijnenfokkers Bond en alle mogelijke recepties en vieringen.

Het aantal katholieken in de buurt begint vanaf begin jaren zestig steeds sneller af te nemen. Dit leidt ertoe dat uiteindelijk in 1968 het Bavohuis door de Gerardus Majellaparochie wordt afgestoten. Het is daarna nog tot in ieder geval halverwege de jaren negentig in gebruik voor uiteenlopende verenigingsactiviteiten.

Tegenwoordig is in het gebouw weer een kerk gevestigd, de wereldwijde UKGR Evangelisch Centrum (Universele Kerk). Het UKGR, dat in de jaren zeventig in Brazilië werd opgericht, is onderdeel van de pinksterbeweging.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s