Pontificale Hoogmis

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gerardus Majellaparochie wordt op zondag 7 mei 1939 door de bisschop van Haarlem, Monseigneur J.P. Huibers, een Pontificale Hoogmis opgedragen in het kerkgebouw aan het Ambonplein. Het is prachtig weer, de pauselijke vlaggen wapperen en de nieuwe, door de parochianen bij elkaar gespaarde klokken luiden uitbundig. De Tijd geeft een uitgebreid verslag.

Innig meegeleefde feestviering

Het was Zondag voor de parochianen van de Sint Gerarduskerk aan het Ambonplein een vreugdevolle dag. Het vijfentwintigjarig bestaan hunner kerk is op waarlijk grootse wijze herdacht. Des morgens om tien uur celebreerde Z.H. Exc. mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, in het fraai versierde kerkgebouw een pontificale Hoogmis en des middags defileerden op het Ambonplein de parochianen, gerangschikt volgens de talrijke organisaties waartoe zij behoorden, met vlaggen en banieren in de stralende zon voor den bisschop, den deken en de overige geestelijkheid, die zich hadden opgesteld voor den hoofdingang van het kerkgebouw.

Reeds lang voor het aanvangsuur der Pontifiale Hoogmis was de groote kerk tot de laatste plaats bezet met parochianen. Talrijke geloovigen waren ook reeds in de vroegmissen ter kerke gekomen en hadden deelgenomen aan de algemeene H. Communie. Om kwart voor tien begon de plechtigheid met het luiden van de nieuwe St. Gerardusklok en tot ver in den omtrek was het machtig geluid te horen. Van kerkgebouw, pastorie en scholen, maar ook van talrijke woningen in de Indische buurt woeien Pauselijke vlaggen of vaderlandsche driekleuren en zoo werd overal uiting gegeven aan de feestvreugde, waarmede de parochianen bezield waren.

Het hoofdaltaar der kerk prijkte in feesttooi en was versierd met een schat van witte bloemen en hoog opgaande palmen. Het mooiste kerkzilver sierde het hoofdaltaar, waar aan de Evangeliezijde een bisschopstroon was opgesteld. In het middenschip der kerk was een sobere, doch fijne versiering van witte bloemen en groen aangebracht, terwijl verschillende vaandels hier en daar stonden opgesteld. Om klokslag tien uur werd Z.H. Exc. mgr. J.P. Huibers aan den ingang der kerk door den pastoor van de parochie, de zeereerw. heer S.A.J. Willemsen, ontvangen. Onder het zingen van “Sacerdos et Pontifex” schreed een lange stoet van geestelijken naar het hoogaltaar. Hierna nam de pontificale Hoogmis een aanvang. Mgr. Huibers werd geassisteerd door mgr. dr. G.C. van Noort, deken der stad, als presbyter assistens. Troondiakens waren deken J. v.d. Wiel uit Hoorn, en pastoor W. Bosch uit Aerdenhout, oud-pastoors der parochie. Diaken der H. Mis was kapelaan W. van Lammeren uit Haarlem; subdiaken kapelaan R. Oud, uit Heemstede. De andere functies werden als volgt vervuld: ad mitram, pastoor Hartman uit Enschede; ad baculum, pastoor Pieterse uit Wervershoof; auferarius, de weleerw. heer C. de Roy, overste van Kadier en Keer; ad-librum, kapelaan K. Vosskühler, St. Nicolaaskerk, Amsterdam; ad candelam, pater Stroosnijder van de hulpkerk der H. Familie in Betondorp; ad gremiale, father Roëll uit Hoorn; cantor primus, kapelaan J. Duyves uit Den Haag; cantor secundus, kapelaan J. van Houten uit De Haag. In het priesterkoor had plaats genomen de herder der jubileerende parochie, pastoor S.A.J. Willemsen. Het zangkoor, bestaande uit mannen en jongens, zong onder leiding van den heer Toon Vranken de Missa “Quaternis Vocibus” van Philippus de Monte, de derde Gregoriaansche Credo, in afwisseling met de geloovigen. “Cantate Domino” van Pitoni, en na de H. Mis “Laudate”, volkszang. De organist der parochie, de heer A. Ehlhart speelde orgelwerken van Sweelinck, Obrecht en Lemmens.

Haarlems bisschop spreekt

Na het Evangelie begaf mgr. Huibers zich in vol ornaat naar het predikgestoelte en richtte zich tot de parochianen van de jubileerende parochie. Er is, aldus mgr., alle reden tot jubelen. Met groote voldoening kunt gij. parochianen van St. Gerardus Majella, dit mooie feest van uw parochiekerk vieren. Dit waardige Godshuis in deze volksrijke buurt, dit kerkgebouw vormt de verbinding tusschen hemel en aarde. Mgr. schetste uitvoerig, wat voor ons katholieken het kerkgebouw beteekent en bracht dit in toepassing op de parochianen van St. Gerardus Majella. Hoeveel mooie herinneringen hebt gij allen niet aan deze kerk. Hoeveel kinderen werden hier wel niet gedoopt? Hoeveel huwelijken niet gesloten? Hoeveel H. Communies werden er niet door u hier ontvangen? Hoevelen hebben er in deze kerk de verloren genade teruggevonden? Hoeveel zonden zijn hier niet vergeven? Doch ook, hoeveel maal zijn van hier uit de laatste H. Sacramenten niet uitgedragen, naar hen, die het tijdelijke met het eeuwige gingen verwisselen. Hier hebt gij geluisterd naar de woorden van uw priesters. Gij schaardet u om den predikstoel. In deze kerk stort gij uw gebeden. Hoeveel gebeden zijn er in deze kerk door Gods goedheid niet verhoord? Hoevelen in deze parochie hebben in dit kerkgebouw aan Gods roepstem gehoor gegeven en begaven zich in priesterlijken of kloosterlijken staat? Ook vandaag vieren vele oud-parochianen niet meer in leven, dit mooie feest met u in den hemel mede. Er is reden tot jubelen, voor de groote weldaden, die God in deze parochie heeft geschonken.

In deze buurt met haar uitgebreide bevolking, klinken ook andere roepstemmen. Doch dit zijn uitnoodigingen die alleen betrekking hebben tot het aardsche geluk, en daarom is het zoo jammer, dat er zich helaas ook kinderen van God vereenigden met de vijanden van God. Mogen zij spoedig tot het ware vaderhuis terugkeeren. Laten wij God dankbaar zijn, dat Hij ons onder zijn hoede heeft genomen. Wij zullen deze kerk blijven bemidden, het Huis van God zal ook ons huis zijn en mochten onze wenschen ook al eens schijnbaar niet vervuld worden, dan zullen wij daar ook moedig in berusten en denken, dat God voor ons andere inzichten heeft gehad. Blijft uw priesters trouw volgen. Spreekt niet over menschelijke gebreken. Hun verantwoordelijkheid is zwaar. Wij zullen voor hen bidden. Na gewezen te hebben op het vele goede, dat ook in deze parochie verkregen is door de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria en den patroon der parochie, St. Gerardus Majella, sprak mgr. den wensch uit, dat God deze parochie mag blijven zegenen tot in lengte van dagen. Na zijn predikatie gaf mgr. vanaf het hoogaltaar den bisschoppelijken zegen, waarna het H. Misoffer werd voortgezet. Op plechtige wijze werd de bisschop na de plechtigheid door geestelijkheid en misdienaars wederom naar den uitgang der kerk geleid.

Massaal defilé

Om half twee hadden zich honderden belangstellenden, meestal parochianen, doch ook vele buurtgenooten op het Ambonplein verzameld, om getuige te zijn van het groote defilé, dat voor Haarlems bisschop zou worden gehouden. De politie had onder bevel van een inspecteur van het bureau Linnaeusstraat, een brigadier en talrijke agenten, waaronder enkele ruiters, voor een zeer goede afzetting gezorgd, zoodat de belangstellenden en zij, die moesten defileeren, over voldoende ruimte beschikten. Voor den hoofdingang der kerk waren zetels geplaatst, waarop plaats namen Z.H. Exc. mgr. J.P. Huibers, mgr. dr. G.C. van Noort, deken der stad, pastoor WIllemsen, verschilloende oud-pastoors der parochie, eerw. heeren kapelaans, en talrijke geestelijken, die genoodigd waren. Terzijde hadden de eerw. zusters van de scholen plaatsgenomen. Op het Timorplein stelden zich de deelnemers aan de groote huldebetooging op en omstreeks kwart voor twee drongen de eerste muzikale klanten en tromgeroffel tot het Ambonplein door. Kort daarna zwenkte de bereden politie het plein op. Hierop volgde een muziek-corps, dat pittige marsen blies. Vervolgens defileerden de parochiale vereenigingen, o.m. “Utile Dulci” (jongens), speeltui en vacantieschool “Utile Dulci” (meisjes), de leerlingen van meisjes- en jongensscholen Kruisvaart, Aloysius-congregatie “India” (junioren), St. Josephs-gezellen, Agnes-congregatie, Liduina- en Theresia-congregatie, Francisca Romana, de Graal, Apostolaat des Gebeds, Hereeniging en Missiegenootschappen, de H. Familie, afd. dames en heeren, collectanten, R.K. Staatspartij, Vincentius-vereeniging en Benedictus Josef Labre, Eerbied in Gods Huis, Volksbond en Propagandaclub. De verschillende organisaties waren vergezeld van het bestuur, terwijl vaandels en banieren werden meegedragen. De kinderen droegen allen kleine pauselijke vlaggetjes. Spontaan juichten de groepen mgr. Huibers en de geestelijkheid toe, Nadat allen zich langs de vier zijden van het plein hadden opgestald, werd met de vaandels door de vaandeldragers, die zich op een rij tegenover de hoogere kerkelijke autoriteiten hadden opgesteld, de vaandelgroet gebracht. Met begeleiding van het Harmonie-orkest zong men gezamenlijk twee coupletten van het “Aan U, o Koning der Eeuwen”. Mgr. Huibers sprak vervolgens zijn grooten dank uit, voor deze aardige huldiging, hem door de verschillende parochiale organisaties gebracht. Hiermede was de plechtigheid geëindigd en onder de tonen van pittige marschen verlieten de groepen wederom het Ambonplein, dat spoedig zijn bekende Zondagsche rustige sfeer terugkreeg.

Plechtig sluitingslof

Des avonds om 7 uur werd het zilveren parochiefeest besloten met een plechtig en solemneel sluitingslof, waaronder een feestpredikatie werd gehouden. De pauselijke zegen werd gegeven en langs de paden van de kerk trok een processie, waarin het Allerheiligste werd gedragen. Het Lof werd besloten met opdracht van de parochie en het “Te Deum”. Het zangkoor voerde uit “Tu solus”van Josquin de Prez, “Magnificat” van Vecchi, “Tantum Ergo” van Andriesen, terwijl de Gregoriaansche gezangen beurtelings met het volk werden gezongen. Met groote voldoening kunnen de herder van de parochie, de zeereerw. heer Willemsen, den de eerw. heeren kapelaans, doch ook de parochianen van St. Gerardus Majella op dit mooie zilveren jubileum van hun parochiekerk terugzien.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s