De storm

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

In de nacht van zaterdag 5 november en met name op zondag 6 november 1921 vindt een vreselijke noordwesterstorm over Nederland plaats, waarbij de tot op vandaag de dag hoogste windstoot (162 km/uur) aller tijden wordt waargenomen. De schade is enorm, ook in Amsterdam en met name aan de Zeeburgerdijk Oost, waar de (oorspronkelijk Duitse leger-) barakken van de Quarantaine-inrichting onder leiding van dr. G. van der Reijden, grotendeels weggeblazen worden.

Uit een verslag uit Voorwaarts:

Reeds dadelijk toen wij het terrein van de gemeentelijke Quarantaine hadden betreden, stonden wij voor een onbeschrijfelijke chaos. Een groot aantal houten barakken waren letterlijk gekraakt. Daken waren weggeslagen, ramen en deuren uit de sponningen gerukt; de afgeknapte geleidingen der electrische verlichting en van de telefoon, vormden een net van draden op de paden, langs en tusschen de barakken, die reeds bezaaid lagen met planken en balken en groote stukken asphaltpapier, die als dakbedekking hadden dienst gedaan.

Wij bekwamen de volgende inlichtingen omtrent het onheil dat had plaats gehad: Den geheelen morgen had de Noord-Westerstorm ook in dezen uithoek zwaar gebulderd. Het personeel keek wel wat bedenkelijk, maar er waren al meerdere stormen over den Quarantaine heengegaan en de voorzorgsmaatregelen die genomen konden worden, het vastzetten van deuren en ramen, enz., waren genomen. Maar de storm nam schier elk half uur in hevigheid toe. Plotseling, omstreeks half twee, hoorde men een hevig gekraak. Van een der eerste houten barakken, aan het begin van het terrein staande, was het dak door een rukwind opgenomen en ettelijke meters ver, over de schutting die het terrein van den dijk afsluit, neergesmeten. De daken van nog zeven andere barakken volgden. In slechts enkele minuten was een kolossale verwoesting aangericht. Op tal van plaatsen woei de schutting, die langs den geheelen dijk loopt, omver. Zóó hevig was op dit oogenblik het noodweer, dat een groot deel van het dak van een der barakken terecht is gekomen op de oude, niet meer in gebruik zijnde Israël. begraafplaats “Zeeburg”, waar het houtwerk op de grafzerken te pletter sloeg.

In het geheel werden acht houten barakken op deze wijze geteisted, namelijk drie slaapbarakken, twee badbarakken, één dagverblijf, één eet- en één desinfectie-barak. Voor zoover de daken niet geheel werden weggeslagen, kwamen balken, planken en groote vellen asphaltbekleeding in de barakken zelf terecht. Gelukkig bevonden zich tijdens de instorting in geen van deze barakken patiënten. In eenige andere barakken was dat echter wel het geval. Daarin verbleven 116 kinderen en enkele volwassenen. De brandweer werd gealarmeerd met gebruikmaking van de brandschel die zich op het terrein bevindt: alle telefoonverbindingen waren nl. verbroken. Toen zij ter plaatse kwam, was men reeds begonnen met het in veiligheid brengen van de kleine patiëntjes. De bewoonde barakken moesten met spoed ontruimd, omdat elk oogenblik ook deze zouden kunnen bezwijken. Door brandweermannen en verpleegsters werden de patiëntjes, in dekens gewikkeld, overgedragen van de houten barakken naar een semi-permanente, gedeeltelijk van steen opgetrokken barak. Daar waren de kleuters spoedig van de schrik bekomen.

Op het oogenblik dat de instorting der barakken plaats greep, zou juist het bezoek uur aanvangen ens tonden een vrij groot aantal familieleden van de patiënten voor de poort, wachtende op het oogenblik dat zij zouden worden toegelaten. Men stelode den wachtenden er spoedig van in kennis, dat zich geen persoonlijke ongelukken hadden voorgedaan en daarvan mocht ieder zich even persoonlijk gaan overtuigen. Dat deze ernstige gebeurtenis zonder persoonlijke ongelukken is afgeloopen, is louter toeval. Enkele der verwoeste barakken waren tot enkele uren voor de verwoesting nog bezet met een honderdtal Weensche kinderen, hier gebracht door het Comité voor Oostenrijksche Arbeiderskinderen. Om half tien ‘s morgens waren deze uitgehongerde proletariers-kindertjes uit de Quarantaine ontslagen om aan de zorgen van hun pleegouders te worden toevertrouwd. Zij zijn daardoor aan een groot gevaar ontsnapt.

In totaal worden 10 houten barakken vernield, met een geschatte schade van fl. 250.000. De enkele stenen gebouwen die onlangs door Publieke Werken zijn neergezet – ondanks tegenstand van raadsleden die dit te duur vonden – houden echter stand. Overal liggen kinderkleertjes en speelgoed over het terrein verspreid. In de weilanden naast de Zeeburgerdijk zijn overal stukken dak, deuren etc. aan te treffen. Padvinders van het Padvindershuis hebben provisorisch het terrein afgezet met touwafzettingen.

Burgemeester de Vlugt komt vrij spoedig na de stormaanval poolshoogte nemen, samen met wethouder voor de openbare gezondheid dr. Vos, de directeur van de gemeentelijke geneeskundige dienst Heyermans, hoofdcommissaris van politie Marcusse en directeur Bos van Publieke Werken.

Alle Nederlandse kranten berichten uitgebreid over het gebeurde op de Zeeburgerdijk. Het communistische dagblad de Tribune maakt daarbij in haar uitgave van 9 november nog maar weer eens van de gelegenheid gebruik om stevig af te geven op de Amsterdamse bourgeoisie, dat overduidelijk geen hart heeft voor zieke arbeiderskinderen en deze in aftandse houten barakken laat verplegen.

De verwoestingen op Zeeburg

Waar men de zieken arbeiders in durft weg te stoppen.

De Amsterdamsche bourgeoisie, die voor zichzelf reusachtige havenwerken, beurspaleizen, bankkasteelen, villaparken bouwt, even mooi en weelderig als hecht en stevig, hoopt de arbeidersbevolking op in onoogelijke krottenwijken die, nog nieuw, al bouwvallig zijn en waarin de woningen én in uiterlijk voorkomen én in inwendige inrichting verre ten achter staan bij de pakhuizen, waarin zij haar “gesloten kruidenierswaren” opstapelt. En de zieken der arbeidende klasse, voor zoover zij die niet direct noodig heeft voor haar vivisectische proefnemingen ten behoeve harer studeerende zoontjes of zoover die voor haarzelf gevaarlijk of onaangenaam zijn, stopt ze weg ver van de stad, in houten loodsen, op drassigen grond, die niets is om er als bouwgrond woeker en speculatie mee te drijven.

Wat het gevolg daarvan kan zijn, kunnen de arbeiders van Amsterdam nagaan aan wat j.l. Zondag gebeurd is met het barakkendorp aan de Zeeburgerdijk. Als een kaartenhuis is het heele zaakje de lucht in gewaaid. En als door een onbegrijpelijk worden is er van de honderden kinderen en andere verpleegden en evenmin van het personeel iemand zelfs gewond geraakt (als tenminste door onze “democratische” autoriteiten niets wordt verzwegen!). Intusschen hebben honderden kinderen etc. Zondag gevaar geloopen door de uitwaaiende loodsen te worden verpletterd of verminkt. En het is wel zeker, dat zulk een wonder zich geen tweede keer zal voordoen. Noodig blijkt meer dan ooit scherp toe te zien op wat de bourgeoisie voor de arbeiders in elkaar knoeit. Als men haar maar laat begaan, dan staat men, dat is nu gebleken, onverwacht voor de ontzettendste rampen.

De bourgeoisie, die in haar klasse-egoïsme als het haar zelf betreft niets te duur is, te kostbaar, te weelderig acht, betracht, als het voor de arbeiders is, de meest pieterige zuinigheid. Als de arbeiders dat maar blijven goedvinden, de Noordwester storm van Zondag j.l. heeft hen gewaarschuwd!

Inmiddels trekt de bedoelde bourgeoisie zich weinig van de aanmerkingen van de Tribune aan en zijn de barakken ruim twee weken na de storm weer volledig gerepareerd en in functie, wat tot een verbitterde nabrander in de Tribune leidt:

Nu maar weer weer den volgenden storm afgewacht. Misschien herhaalt zich dan wel het wonder dat er geen slachtoffers vallen. En zoo niet, welnu, ‘t is maar proletariërsvee, dat daar wordt weggestopt!

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s