De markt in de Javastraat

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Er heerst vanaf de jaren twintig in de Indische Buurt een grote concurrentie tussen de kleine winkeliers in met name de Javastraat en de alom aanwezige venters in allerlei waren. Daarom wordt in 1929 door de gemeenteraad een ventverbod ingevoerd voor de Javastraat en de Sumatrastraat. Dat is uiteraard niet tot genoegen van de Algemeene Ventersbond, die haar hoofdkwartier in de Makassarpleinbuurt heeft. In oktober 1929 dient deze bond dan ook een adres bij de Amsterdamse raad in waarin om opheffing gevraagd wordt van het ventverbod. Uitkomst is het voorlopig – als proef – instellen van een wekelijkse zaterdagavondmarkt op de Javastraat, waar de venters dan hun waren kunnen aanbieden. Overigens was al eerder sprake van een kortstondige vrije markt voor venters op de Javastraat, in de jaren 1921 en 1922.

Wanneer de zaterdagsmarkt eind 1929 eenmaal geïnstalleerd is, wordt echter een protest georganiseerd door de machtige buurtvereniging van de Indische Buurt, Ceram. Daarom klimt de voorzitter van de Algemeene Ventersbond, de in de bekende S. Presser, in de pen en protesteert in mei 1930 in het sociaal-democratische dagblad het Volk tegen de actie van de buurtvereniging. We nemen deze brief even in zijn geheel over, omdat een aardig straattafereeltje wordt geschetst.

De totstandkoming der markt in de Javastraat, heeft een langen lijdensweg afgelegd en pas is deze markt eenige maanden aan den gang, of de buurtvereeniging “Ceram” en c.s., steken weer den kop om haar te laten verdwijnen. Alhoewel deze markt voor de desbetreffende venters nog lang geen eldorado is, hebben toch velen de gelegenheid daar nog iets voor hun gezinnen te verdienen.

In de Java- en Sumatrastraat is nog steeds ventverbod en dagelijks ziet men de venters eenige meters de zijstraten in staan om hun handel te verkoopen. Gelukkig treedt de politie hier niet te scherp op, maar bij hun verschijning grijpt ieder naar de mand of kar, om een verbaal te voorkomen. De eenige dag per week, dat de venters rustig mogen staan, is “Ceram” en c.s. nog een doorn in het oog. Men houdt er niet de minste rekening er mede, dat deze venters ook vaders van gezinnen zijn voor wie zij het brood moeten verdienen en dat het aantal venters in Amsterdam niet door eigen schuld zoo hoog is gestegen.

Maatschappelijke toestanden hebben hen tot dit bedrijf gebracht en nu komt de “Ceram” en c.s. hun ellende nog wat vergrooten. Mochten zij hun doel bereiken, zullen andere buurtvereenigingen hun voorbeeld volgen, dan zou dat hierop neerkomen, dat het gemeentebestuur eerst sanctie zou moeten vragen aan dergelijke vereenigingen enz. alvorens iets van dien aard te mogen toestaan.

Nu is de vraag, is deze markt noodig voor de Indische buurt? Iedere arbeider met schrale beurs, zal deze vraag bevestigend beantwoorden. Deze markt en de venters in deze buurt verspreid, drukken de prijzen der winkeliers geweldig. De afkondiging van het ventverbod voor deze straten, werd door laatstgenoemden dan ook met vreugde ontvangen. Het gemeentebestuur heeft in die dagen geen voldoende rekening gehouden met het feit, dat de Indische buurt een echte arbeidersbuurt is en de menschen heel zuinigjes moeten leven. De arbeiders hebben hier hooge huren en hooge belastingaanslagen. Hun levensmiddelen moeten zij dus zoo goedkoop mogelijk zien te koopen. Heeft “Ceram” als buurtvereeniging hier ook geen rekening mede te houden, of bestaat het ledental dezer vereeniging alleen uit den gegoeden middenstand en kapitalisten?

Alle nieuwe dingen brengen moeilijkheden, dus ook deze markt. Met den goeden wil van het gemeentebestuur en den directeur van het marktwezen, is deze markt tot een der beste te maken, welke in de toekomst ook uitstekend voor dagmarkt geschikt zal zijn. […] In het belang der arbeidersbevolking in de buurt en ook in het belang van vele ventersgezinnen geef ik de leden van den raad van Amsterdam in overweging, zich niet tegen deze markt te verzetten en zich niet door de actie van de buurtvereeniging “Ceram” c.s. te laten beinvloeden.

De gemeenteraad vergadert in juni 1930 over de kwestie. Niet alleen zijn protesten tegen de hulpmarkt gekomen van winkeliers, maar ook van 300 bewoners.

Bovendien vormt de markt een belemmering voor voetgangers en rijverkeer, terwijl de Javastraat toch een hoofdstraat is. Tenslotte is de Dappermarkt vlakbij, en het gaat niet aan de markt uitsluitend te handhaven om de venters een standplaats te garanderen. Die kunnen trouwens nog wel op de Dappermarkt terecht, waar plaatsen over zijn. Er volgt een uitgebreide discussie.

De heer Solkesz verklaart onder hilariteit, dat de kinderen in die straat niet kunnen slapen door het lawaai. Wethouder De Miranda (S.D.A.P.) verklaart, dat deze zaak is behandeld in de venterscommissie, waarin ook een vertegenwoordiger van de winkeliers zitting heeft. Deze commissie heeft met algemeene stemmen geadviseerd om deze hulpmarkt in te stellen. Intrekking van het ventverbod zou volgens haar de ongewenschte toestanden van vroeger weer terugbrengen en ongeregeldheden met de politie veroorzaken [strijd tussen venters en de politie, red.]. Spr. deelt mede, dat het voornemen bestaat een markthal te stichten voor den kleinhandel en die markthal zal komen in de Indische Buurt. Als dat plan spoedig ten uitvoer wordt gebracht kan de markt in de Javastraat worden opgeheven.[…]

B. en W. hebben de opdracht te komen met een voorstel tot inrichting van een markthal voor de kleinhandel. Kennende de moeilijkheden, die in de Indische buurt bestaan, heeft men Publieke Werken opgedragen zulk een markthal te ontwerpen. Er is gepleit voor overbrenging van de markt naar een zijstraat. Dat is niet altijd mogelijk, op zulk een wijze gaat de markt verloren. Beter is een overdekte markthal. Dat is de oplossing van het vraagstuk en als de raad meewerkt om in deze buurt een dergelijke markthal spoedig te stichten, kan de markt in de Javastraat worden opgeheven. Het bestuur van de Buurtvereeniging was zeer voldaan over dit plan en nam met een hartelijken handdruk afscheid, toen deze mededeeling was gedaan.

De meerderheid van de raad besluit de zaterdagavondmarkt op de Javastraat niet tussentijds op te heffen of te verplaatsen.

De geplande markthal voor kleinhandel staat er intussen nog niet. In september 1930 dient de Algemeene Ventersbond daarom een adres in bij de Amsterdamse raad, waarin gevraagd wordt om de proef van de markt op de Javastraat, die op 29 november afloopt, voorlopig te verlengen totdat de beloofde markthal voor kleinhandel voor de Indische Buurt in gebruik genomen kan worden. Inderdaad wordt de markt tijdelijk verlengd, terwijl ook toestemming gegeven wordt tot het houden van een markt op 24 en 31 december dat jaar.

De plannen voor de markthal gaan intussen door en in juni 1931 debatteert de raad over de voorgenomen bouw van een hal op een inpandig terrein aan de Soerabajastraat.

Voortgezet werd vervolgens de behandeling van de voordracht tot den bouw van een overdekten markthal voor den kleinhandel aan de Soerabajastraat (O.), welke bijna 2 1/2 ton zal moeten kosten. Veertien dagen geleden heeft de heer Carels (v.b.) zich er reeds tegen verklaard, hedenavond deed dit de heer Ter Haar (c.h.). Hij noemde zoo’n markthal vooreerst niet noodig, en voorts dit plan veel te royaal opgezet. Op de exploitatie zijn weinig gegevens overgelegd, maar uit de cijfers die bekend gemaakt zijn, blijkt wel, dat daarop jaarlijks duizenden verloren zullen worden. Bovendien vreesde spr., dat de wethouder met zijn bekende voortvarendheid, ongeacht het resultaat van deze proefneming, met plannen voor meer van zulke hallen zal komen.

– Ik ben niet tegen een proefneming, maar dan in een buurt waar reeds een markt wordt gehouden, aldus vervolgens de heer Weiss, op het Dapperplein b.v., of bij de Albert Cuypstraat. Op zo’n proef zou zeker niet verloren worden en men zou er velen een genoegen mee doen. – Er zijn afschrikwekkende voorbeelden genoeg, vervolgde de heer Weiss, de tien miljoen voor de markthallen in West b.v., de grootsch opgezette hallen in Keulen, waar niemand komt enz. – De venters voelen niets voor deze hal, vervolgde de heer Weiss. De bedoeling is hen uit de Javastraat weg te halen, maar dáár verdienen zij hun broodje, dus dan had ook dáár, niet een kwartier er van daan, de hal moeten komen. […] Bovendien moeten de venters f 7,- per week betalen en daarvoor kunnen zij daar in de buurt ook een winkel huren.

Met dat al was er nog geen goed woord over dit plan gezegd, want ook de heer Seegers (c.p.h.) spaarde de critiek niet. De menschen kunnen dit ingebouwde hok niet eens vinden, schamperde hij; iedereen loopt er voorbij [..]. Niemand ziet deze markt, ging de heer Seegers onverstoorbaar voort, om daarna te betoogen, dat z.i. deze voordracht een daemagogische manoeuvre is om te camoufleeren, dat de eigenlijke bedoeling is, de Zaterdagavondmarkt uit de Javastraat te verwijderen. […] Hij deed zelfs nog ‘n voorstel, nl. om wanneer deze hal er eventueel zal zijn, en de Zaterdagavondmarkt in de Javastraat daarheen overgebracht, het ventverbod voor genoemde straat op te heffen.

Ook enige voorstanders van het plan komen aan het woord, maar de tendens is toch dat de hal veel te duur is en bovendien de bestaande winkeliers in hun bestaan bedreigt. Wethouder De Miranda op zijn beurt verdedigt het plan en ook de lokatie. De keuze van deze lokatie hangt samen met de bestaande plannen de spoordijk te verhogen, waardoor de Indische Buurt, via een viaduct in plaats van via spoorbomen, veel toegankelijker zal worden. Uiteindelijk wordt er gestemd en het voorstel tot bouw van een markthal aan de Soerabajastraat aangenomen. Intussen zal de markt in de Javastraat voorlopig blijven bestaan.

Dit is inmiddels niet naar de zin van de winkeliers, die in de markt een geduchte concurrent blijven zien en begin 1932 aan de raad om verplaatsing van de markt vragen naar het eerste deel van de Javastraat, dan wel de markt op te heffen.

De heer BRUINSMA (N.P.) licht het voorstel nader toe; hij baseert de verplaatsing op grond van klachten van de winkeliers, uit het eerste gedeelte van de Javastraat naar het tweede gedeelte van die straat om die neringdoenden de overlast te besparen. […] De heer VAN HAMERSVELD (R.-K.) wijst erop dat de klachten over den toestand in de Javastraat als op dezelfde plaats markt is, niet zijn afgenomen. De winkeliers klagen enorm over de onaangenaamheden tijdens de markt. […] De heer CARELS (V.B.) meent eveneens dat een einde moet komen aan den toestand in de Javastraat tijdens die markt. De winkeliers hebben het toch al zoo moeilijk; het bouwen van de markt voor den kleinhandel in de Soerabajastraat schiet niet op. […] Wat ook door den heer WEISS (N.P.) wordt onderschreven. Bovendien klagen de winkeliers over het verontreinigen van die straat door de marktkooplieden. Het verkeer lijdt er ook onder; wel krijgen de bewoners van het tweede gedeelte van de Javastraat die onaangenaamheden, doch het verkeer lijdt dan niet onder het markthouden in die straat.

Het voorstel ter verplaatsing van de markt wordt echter door de raad afgewezen, aangezien socialisten en communisten tegen stemmen. Vooralsnog zal de markt tot aan de voltooing van de markthal aan de Soerabajastraat worden gehandhaafd. Dit blijkt ook uit de bekendmaking van B & W eind 1932. De zaterdagse hulpmarkt op de Javastraat tussen Celebesstraat en Sumatrastraat wordt voorlopig gehandhaafd, in ieder geval tot april 1933, “met dien verstande dat de karren zullen mogen staan aan beide zijden van de trottoirs langs de trottoirbanden en dat op de markt uitsluitend levensmiddelen en bloemen moegen worden verkocht”. In april 1933 komt een nieuw verzoek van de winkeliersvereniging Javastraat om de markt dan nu toch op te heffen, maar ook dat wordt afgewezen: het bestaan van de zaterdagse hulpmarkt – waar ongeveer 50 kooplieden staan – wordt wederom verlengd, nu voorlopig tot 1 mei 1934.

In juli 1934 wordt bekend dat de bouw van de markt voor de kleinhandel aan de Soerabajastraat wegens de crisis niet door zal gaan. De toestand van de kleine winkeliers in de Indische Buurt is inmiddels zo nijpend geworden, dat B & W heeft besloten van de bouw van de markthal af te zien, om de middenstanders uit de buurt het leven niet nog moeilijker te maken. De toekomst van de markt, die het leven van de kleine winkelier in de Javastraat ook zuur maakt, is daarmee ook ongewis geworden. Uiteindelijk wordt in november 1934 besloten de zaterdagse hulpmarkt aan de Javastraat per uiterlijk 1 maart 1935 te verplaatsen naar de Sumatrastraat (in eerste instantie tussen Bankastraat en Insulindeweg), waar deze tot op vandaag de dag nog, als kleinste markt van Amsterdam, bestaat.

Daarmee eindigt de geschiedenis van de zaterdagse hulpmarkt op de Javastraat.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s