Bouw van de Indische Buurt: de eerste plannen en start bouw

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Halverwege de negentiende eeuw ontstaat de gedachte dat de stad Amsterdam moet gaan uitbreiden. De Oetewalerpolder is, behalve het excercitieterrein bij Herberg ‘t Vosje, dan nog tamelijk ongerept. De eerste plannen tot bouwen van de Indische Buurt ontstaan rond 1870 naar aanleiding van een rapport van stadsingenieur Van Niftrik. Dit rapport is een vervolg op zijn eerder stadsuitbreidingsplan uit 1867, waarin de Oetewalerpolder nog als een groot nieuw park is ingetekend. De plannen van Van Niftrik worden wegens de hoge kosten echter verworpen. Een opvolgend plan van directeur Openbare Werken Kalff reikt niet verder dan de Dapperbuurt en laat het ongerept polderland rond Outersdorp vooralsnog in tact.

Het duurt nog tot ver in de jaren negentig voordat de bouwplannen een meer realistisch karakter krijgen. Amsterdam kan dan wel willen uitbreiden, maar het grootste deel van de Over-Amstelse polder ligt in andere gemeentes, namelijk Nieuwer-Amstel en Diemen. In 1896 is annexatie van de gehele polder door de Gemeente Amsterdam een feit en in januari 1897 vindt de aanbesteding plaats voor ophoging van de polder met een zandlaag; hiermee wordt deze bouwrijp gemaakt. In februari 1897 stelt B & W aan de gemeenteraad een uitbreidingsplan voor ten oosten van de Oosterspoorweg, tot aan de Israëlische begraafplaats, dat in maart wordt vastgesteld. Belangrijk is ook het spoorwegviaduct dat van 1897-1901 wordt aangelegd aan het begin van de Zeeburgerdijk. Op die manier wordt de toekomstige wijk ontsloten.

Inmiddels is er al sprake van meer grootschalige eerste nieuwbouw: niet in de polder, die inmmers nog bouwrijp gemaakt moet worden, maar op en aan de Zeeburgerdijk. Zo wordt in maart 1896 het bouwen van 10 woonhuizen aanbesteed door architecten A.W. Weisman en Van Nifterik, voor rekening van bouwmaatschappij Nassaukade. Waar deze woningen precies gestaan hebben, is niet bekend. Het werk wordt aan W. Leon te Sloten opgedragen. In juni 1896 schrijft De Tijd:

Op een terrein aan de Zeeburgerdijk tegenover het abattoir is men begonnen voor rekening van de heeren Gebrs. Verbeek, graankoopers alhier, met het bouwen van een cité of blok vrije arbeiderswoningen, 62 in getal, met stukjes grond.

Er wordt door de gemeente nu grond aangekocht of uitgeruild met grootgrondbezitter fa. Groenewegen en noodwegen worden aangelegd.

De polder kan echter pas bebouwd worden na ophoging. De veengrond is te slecht om op te bouwen.

Op 25 januari 1897 vindt de aanbesteding plaats voor de eerste grote aanvulling met zand en het aanleggen van polderriolen. Laagste inschrijver is A. Hageman. De prijs is aanmerkelijk hoger dan geraamd; er wordt door de inschrijvers gevreesd voor inklinken van de onderliggende grond. Bij de al behoorlijk hoge zandprijzen zou dit een dodelijke tegenvaller kunnen betekenen. Daarom hebben de aannemers ruim geraamd.

Een andere reden voor de ruime raming blijkt gelegen in het feit dat de Gemeente in het bestek heeft bedongen dat de aannemer gebruik moet maken van arbeiders uit Amsterdam afkomstig. Dat zien de aannemers wat minder zitten.

De hele ophoging van het terrein kost, inclusief het dempen van aanwezige sloten en greppels, een bedrag van f 100.000, inclusief aanbrengen extra bestrating Zeeburgerdijk en het maken van terreinafsluitingen en wordt door een aannemer uit Haarlem uitgevoerd, G.L. Buve. Gedurende 1898-1900 is men druk bezig met de ophoging, zoals ook de Telegraaf constateert in januari 1900 bij een bespreking van de tunnelaanleg bij de Zeeburgerdijk:

Behalve deze werkzaamheden heerscht er op ‘t oogenblik in die buurt nog meer bedrijvigheid. Achter het station Muiderpoort is men nl. druk bezig met het aanplempen van grond. Naar wij vernemen zullen daar eerlang nieuwe straten verrijzen.

In september 1901 schrijft dezelfde krant:

De werken aan den Zeeburgerdijk

Een groote metamorphose van de Noordwestelijke [moet zijn: noordoostelijke, red.] punt van Amsterdam is in wording. Uitgebreide bouwwerken hebben er op het oogenblik plaats naar aanleiding van het besluit van B. en W. om een electrische tram te laten loopen van de Muiderpoort tot den Cruquiusweg. Maanden geleden is men met de uitvoering van dat plan begonnen, zoodat reeds een groote verandering in die buurt heeft plaats gehad.

Vooreerst gaat men onder den spoorweg door in plaats van er over. In plaats van den overweg is er een tunnel gekomen, doordat men den dijk achter den molen onder den spoorweg door naar het “Vosje” heeft weggegraven. Naast het “Vosje”, dat ook van den aardboden zal verdwijnen – het moet tegen October ontruimd worden – is een groot stuk land onder zand bedolven, dat nog meer opgehoogd wordt. Het benoodigde zand wordt in zandbakken uit Velzen uit het Noordzee-kanaal gesleept naar de Nieuwe Vaart bij het abattoir, waar de bakken in de “Hendrika”, een stoomzandschuit, worden geleegd.

In de “Hendrika” wordt dat zan met water vermengd in een groote lange buis gepompt, waaruit het met groote kracht over het land wordt heen geblazen. ‘t Is jammer dat we dit schouwspel moesten missen, want het is een gezicht om van te “rillen en te beven”, zooals we iemand hoorden zeggen. De zandschuiten uit Velzen komen alleen des morgens en des avonds aan, zoodat de “Hendrika” een lui leventje heeft; maar als ze werkt dan doet ze “duivelswerk”, zooals onze zegman van daareven zeide. Ze pompt in een half uur 150 m3 zand in de buis, die het ongeveer 2 Meter boven den begane grond en over het Loozingskanaal (dat evenwijdig aan de Nieuwe Vaart loopt) door den weg heen over het op te hoogen land uitbraakt. Prosit!

Men heeft gedacht, dat dit werk 16 a 17 weken zou duren, maar… de “Hendrika” kan gauwer pompen dan de sleepboot varen! Het staat dan ook te bezien, of dat werkje, waaraan men nu 8 weken bezig is, wel zoo spoedig klaar zal zijn. Maar er is meer te zien en niet te zien. Niet te zien is de brug over het Loozingskanaal; die is verdwenen om later breeder te voorschijn te komen. Alleen een paar rijen roode stompjes, die boven het water uitkomen, wijzen de plaats, waar de brug geweest is en waar de fundamenten liggen. Daar zal nu een breedere brug voor de electrische tram gebouwd worden. In afwachting daarvan is er een loopbrug gelegd. Eveneens is de brug over de Nieuwe Vaart ten deele afgebroken. Zij wordt versterkt, om den modernen last te kunnen dragen. In plaats daarvan is vlak nabij het abattoir een hulp-klapbrug over de vaart gelegd, die door een agent schijnt te worden bediend; wij hadden tenminste een oogenblik het genoegen den man der wet in de lucht te zien bengelen, – een eigenaardig gezicht, dat men in Amsterdam niet elken dag geniet – bij het opentrekken der brug.

Vermelden we ten slotte nog, dat de schietinrichting achter het “Vosje” eveneens verwijderd wordt. Tot 1904 mag er nog geschoten worden; dan wordt de schietbaan, als men de geruchten gelooven mag, overgebracht naar de Zeeburgerdijk bij “Zomerlust” [te Diemen, red.] waar reeds een revolverbaan bestaat.

In januari 1902 komt de krant nog eens een kijkje nemen in wat nu De Indische Wijk heet en schrijft:

Zooals onze lezers weten, is onder deze gemeente nabij de Muiderpoort-buurt een geheel nieuwe wijk in aanbouw. Op een terrein liggende aan den Zeeburgerdijk en Zuidwaarts begrensd door de Oosterspoorlijn, verrijst de Indische wijk, waarvan een paar straten bijna geheel voltooid zijn. Aan andere straten wordt nog hard gewerkt; weer andere vertoonen nog maar eenige ter halverhoogte opgetrokken muren en voor sommige straten wordt nog het terrein in gereedheid gebracht. Langs ijzeren rails worden ijzeren met zand gevulde karren bij twee of drie door paarden voortgetrokken. Dit zand, in groote zandbakken van IJmuiden aangevoerd, wordt uitgestort op het lage kleierige terrein, dat aldus, eer met den stratenaanleg begonnen kan worden, wordt opgehoogd.

Om op de straten terug te komen, een geheele rij goed afgewerkte, meerendeels bewoonde huizen, vertoont de Celebes-straat; in de haar min of meer loodrecht snijdende Deli-, Madura- en Java-straat zijn nog een groot getal huizen in aanbouw; menige woning is evenwerl ook reeds hier betrokken. Alle neringen zijn er vertegenwoordigd. Er wonen zoowel bakkers als melkboeren, confiseurs, barbiers en schoenmakers; een paar groote café’s ontbreken evenmin.

De huizen in deze wijk hebben alle drie étages en verblijdend is ‘t, dat de bouworde niet zoo eentonig als die van de nieuwe wijken, die in de uitbreidingsperiode na 1870 in Amsterdam zijn ontstaan en waardoor b.v. de Pijp zoo’n treurige vermaardheid heeft verkregen. Trouwens ook in andere deelen van de stad, waar tegenwoordig de bouwlust zich openbaart, is een streven van de architecten en bouwondernemers merkbaar, aan het uiterlijk van hun huizen een eigen cachet te geven, en al is er niet van een bepaalde stijl sprake, het zoeken van en het streven naar iets beters is al te waardeeren.

Dat het in de Indische wijk levendig is, dat er hard gewerkt wordt, onnoodig haast te zeggen. Locomobielen snorren, waardoor groote palen worden versjouwd, of in den bodem geheid, er wordt zand gegraven en zand verkruid; er wordt gehamerd, gezaagd, geschaafd, gespijkerd; bij dit zachte weer zijn er ook huisschilders (ververs) in de weer. Op het terrein liggen groote stapels geheel afgewerkte vensterkozijnen voor de huizen, waarvan nu nog slechts brokken muur te zien zijn.

Het noordoostelijk kwadrant van de huidige Indische Buurt wordt zoals bekend het eerst met woningen bebouwd. In mei 1900 komt B & W met een aantal straatnamen. De Indische Buurt heet dan nog ‘Buurt tusschen den Zeeburgerdijk en de Ringvaart, buurt ZZ’. Aangedragen straatnamen zijn Javastraat, Borneostraat, Javaplein, Riouwstraat, Molukkenstraat, Sumatrastraat, Celebesstraat, Eerste Atjehstraat, Tweede Atjehstraat, Balistraat, Madurastraat, Bankastraat, Delistraat en Lombokstraat. Een correspondent van de Leeuwarder Courant mijmert in zijn Brieven uit de Hoofdstad over de nieuwe Archipelwijk in een artikel van 9 juli 1900. Van de bouw is dan nog weinig te zien.

Amsterdam zal nu ook een Archipelwijk krijgen. Wie de nieuwste kaart onzer stad beschouwt, zal daarop een flink aangeduid stratenplan zien, prijkende met allerlei Oost-Indische eilandennamen. De wijk zal zich bevinden tusschen den Ouden Zeeburgerdijk en de wijk der geleerden der Linnaeusstraat. Zoals ik wel meer verteld heb, vindt men buiten de Oude Muiderpoort, links van de Linnaeusstraat een wijk, waar de Dapper-, Reinwardt-, de Wyttenbach-, de van Swinderen e.d. straten zijn. Daar achter heeft de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij een hulpstation ten gerieve van de bewoners van het oostelijke stadsdeel en achter dat station naar den kant van Zeeburg zal de nieuwe Archipelwijk verschijnen. ‘t Is echter nu nog niet aan te raden er te gaan kijken hoever men reeds met den aanbouw is, want de nieuwe kaart is wat voorbarig. Er staat nog een enkele muur. Daar ik het wel gepast acht een paar malen in het jaar melding te maken van de uitbreidingen, welke de stad ondergaat, ben ik er eens gaan kijken, […] maar ik ben erg teleurgesteld. Ik vond niets dan het vrije veld met een laag zand er op.

Vanaf het jaar 1900 wordt begonnen met de bouw van woningen, het zogenaamde Plan Groenewegen. Het betreft particulier grondbezit van de firma Groenewegen (De Bilt), die veel land in de polder bezit. Ook neemt de Gemeente Amsterdam grond over van de Firma Groenewegen, bijvoorbeeld een perceel in november 1900, voor de geprojecteerde school aan de Bankastraat.

Er zal echter nog gedurende lange tijd gehandeld worden in percelen bouwgrond in de voormalige polder Over Amstel. Het versnipperd grondbezit leidt uiteraard tevens tot een gefragmenteerde bouw. In eerste instantie wordt de driehoek tussen Celebesstraat, Borneostraat en Tweede Atjehstraat aanlegd, maar de Borneostraat zelf nog niet. De driehoek Zeeburgerdijk, Borneostraat, Molukkenstraat wordt de tweede bouwfase

In augustus 1908 besluit de Gemeenteraad de gronden tussen Borneostraat en Zeeburgerdijk te gaan ophogen, aldus een krantenbericht in het Algemeen Dagblad van 13 augustus 1908. Dit is mogelijk omdat inmiddels het excercitieterrein bij het voormalige Vosje gesloten is.

Ophooging van gronden en aanleg van straten aan en nabij den Zeeburgerdijk

Door den Raad werd bij besluit van 24 april 1901 een bedrag van f. 100,000 beschikbaar gesteld voor het ophoogen van de gemeentegronden, gelegen tusschen den Zeeburgerdijk en het voormalige schietterrein nabij “Het Vosje”, alsmede voor het eventueel maken van terreinafsluitingen en het geven van eenige uitbreiding aan de bestrating van den Zeeburgerdijk, welke werken noodig waren voor de voorbereiding van het in bouwexploitatie brengen van bovengenoemde gronden. Van deze gelden is tot nu toe een bedrag van f. 98,000 verwerkt.

Met het oog op de verdere exploitatie van de particuliere terreinen, gelegen ten zuiden van den Zeeburgerdijk, komt het B. en W. gewenscht voor, dat thans wordt overgegaan tot den aanleg van den Borneostraat en tot de ophooging van de laag gelegen gemeentegronden tusschen deze straat en de bedoelde particuliere terreinen. Door den aanleg van de Borneostraat zal een directe verbinding tussen het Javaplein en omgeving en den spoorwegonderdoorgang aan den Zeeburgerdijk, en door de ophooging der bedoelde gronden een aaneengesloten opgehoogd terrein. Zonder deze beide werken stuit de exploitatie van de reeds grotendeels opgehoogde particuliere terreinen op schier onoverkomelijke moeilijkheden.

Daar de aanleg van de straatgedeelten, gelegen ten zuiden van de Borneostraat, behalve bij voortgang der bebouwing van meergenoemde particuliere terreinen, ook noodig is voor de uitgifte in erfpacht van de aanliggende gemeentegronden, achten B. en W. het gewenscht, dat ook de voor dien straataanleg vereischte gelden thans reeds beschikbaar worden gesteld. Bij uitvoering van vorenbedoelde ophoogingswerken zou echter een gedeelte van het voorvermelde schietterrein, dat sedert eenigen tijd ontruimd en weder ter vrije beschikking van de Gemeente gesteld is, op polderpeil blijven liggen en zou de afwatering van dat gedeelte worden belemmerd. In verband hiermede meenen B. en W. te moeten voorstellen de ophooging uit te strekken over alle laag gelegen gemeentegronden ter plaatse, en tegelijkertijd de in de eerste alinea dezes bedoelde gronden, welke niet meer op voldoende hoogte liggen, op de vereischte hoogte te doen brengen, omdat de kosten van deze aanvulling aanmerkelijk minder zullen bedragen, wanneer zij met de ophooging der aansluitende gronden kan worden uitgevoerd, dan wanneer zulks later afzonderlijk zou moeten geschieden.

De kosten van de bedoelde ophoogingen en van den aanleg der straatgedeelten wordt geraamd op totaal f 200,000. Onder dit bedrag zijn begrepen de kosten van het maken van inrichtingen voor den afvoer van faecaliën ten behoeve van de perceelen, te stichten op de bovengenoemde gemeentegronden, voor zoover zij gelegen zijn ten zuiden van de Borneostraat. Voor den aanleg van de overige straten zullen B. en W. ter zijner tijd, namelijk zoodra de daaraangrenzende gronden voor bebouwing worden aangewezen, het benoodigde crediet aanvragen.

Een van de eerste gebouwen in deze nieuwe zandvlakte zal de Derde Ambachtschool zijn, tegenwoordig vestigingsplaats van onder andere Stay Okay en Studio K.

Naar aanleiding van bovenstaande ophogings- en bestratingsplannen ontstaat er in de Gemeenteraad een discussie over het vigerende stratenplan voor de Indische Buurt. Vooral de S.D.A.P., vertegenwoordigd door de heer Wibaut, heeft hier moeite mee. Hij vraagt om aanpassing om op die manier meer speelgelegenheid voor kinderen te creëren, met name ee plantsoen. Het creëren van speelruimte in de Indische Buurt zal later een vaak terugkerend thema zijn en met name een socialistisch stokpaardje. Naar aanleiding van de protesten wordt eind 1909 door de Gemeenteraad in ieder geval besloten het bestaande stratenplan voor het gedeelte tussen Borneostraat en Zeeburgerdijk te wijzigen en hier een parkachtige ruimte (huidige Timorplein) te creëren.

De ophoging van dit gedeelte van de Indische Buurt wordt begin 1909 aanbesteed aan de Amsterdamse heer P.J.Cromjongh voor fl. 59.625. Het ligt in eerste instantie in de bedoeling het werk gedeeltelijk handmatig uit te voeren met door de Gemeente aangestelde werklozen, maar uiteindelijk wordt e.e.a. toch machinaal opgehoogd.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s