Gebouw de Schakel

NIEUW! Lees ook de Geschiedenis van de Dapperbuurt!

Het afdelingsbureau van afdeling 7 van de in 1894 Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de voorloper van de Partij van de Arbeid, is in de jaren 1928 – 1933 gevestigd in “De Schakel” op Borneostraat 8. Het is vooralsnog niet duidelijk waar de S.D.A.P. van de Indische Buurt na 1933 samenkomt.

De Schakel wordt geopend tijdens een plechtige bijeenkomst in mei 1928. Het Volk bericht erover.

De Schakel

Afdeeling 7 onzer partij in eigen huis

Groeiend medeleven der partijgenooten

Op de gevellijst boven het gelijkstraatsche gedeelte van perceel Borneostraat 8 staat “De Schakel”

geschilderd. Dat is de welgekozen naam van het eigen huis van onze partij-afdeeling 7, dat Zaterdagmiddag feestelijk werd ingewijd. In de zaal, waar voortaan het partijleven in de Indische buurt zijn hoogste uiting vinden zal en die voor het feest der ingebruiksneming met planten en bloemen was versierd, waren verschillende genoodigden bijeen gekomen.

De overgave

P.g. W. de Krijger, voorzitter van de kommissie van voorbereiding, riep den aanwezigen het welkom toe. Toen in het najaar van 1927, aldus spr., was overgegaan tot het huren van een eigen gebouw, werd een kommissie ingesteld om het lokaal, dat er ontoonbaar uitzag, in orde en voor ons doel geschikt te maken. De vlklieden onder de afdeelingsleden, timmerlieden, schilders en anderen, werden aangezocht en in hun vrijen tijd en geheel belangeloos hebben zij de werkzaamheden verricht, die noodig waren. Spr. bracht een woord van dank aan al die werkers en ook aan de vrouwen, die ijverig en krachtig hebben meegewerkt. Het afdeelingsbestuur gelukwenschende met deze belangrijke aanwinst voor de afdeeling, droeg spr. het gebouw, dat er keurig uitziet, over. Dit, ons eigen huis, is “De Schakel” genoemd en spr. besloot met den wensch, dat die naam op het partij- en afdeelingsleven ten volle van toepassing zal blijken te zijn.

Namens de A.J.C.

Namens de A.J.C. in de stad en namens de groep Insulinde in het bijzonder, feliciteerde Gerard Das het bestuur met het nieuwe huis. Uit eigen ervaring – zeide spr. – weten wij, welke beteekenis dit heeft. Spr. bood een fraaie reproduktie aan van een fragment van “De Wevers” van Käthe Kolwits.

De voorzitter der afdeeling spreekt

De voorzitter van afd. 7, p.g. Van Beek, wees er op, dat al jaren over het denkbeeld “een eigen gebouw” gesproken is. Het is daartoe nooit gekomen, ook al niet, omdat er daarbij telkens van sleutelgeld sprake was. Destijds kon ook van het tot stand brengen van een eigen vergaderlokaal niet komen. Tot nu in November van het vorige jaar dit lokaal, dat bij een katholieke patronaats-afdeling in gebruik was, vrij kwam. De eigenaar van het perceel bleek bereid het aan de afdeeling te verhuren.

Het is door vaklieden-partijgenooten uitstekend in orde gebracht. Men zegt, dat deze vergaderzaal nu reeds te klein is. Dat is zoo, maar dat heeft niemand kunnen voorzien. Toen dit gebouwtje werd gehuurd, telde de afdeeling 458 leden en op dit oogenblik, na de voorjaarskampagne, is het ledental van de afdeeling gestegen tot 850. Dat bewijst de groei van de S.D.A.P. in de stad, van afdeeling 7 in het bijzonder. (Applaus). Deze zaal zal, naar spr. hoopt, een centrum van partijleven en een schakel in de arbeidersbeweging worden. En na vijf jaren, als het huurkontrakt afloopt, hoopt spr., dat het noodzakelijk zal zijn, dat een grooter gebouw wordt gehuurd of nog beter gekocht. Hartelijk dank bracht spr. aan allen, die er toe hebben meegewerkt, dat dit voor de afdeeling zoo betekenisvolle centrum tot stand kon worden gebracht.

De federatie voorzitter

Namens de Federatie sprak hierna de Federatievoorzitter De Miranda er zijn vreugde over uit, dat dit initiatief genomen is. Zij die zich afvragen of wij in de partij wel op de goeden weg zijn, moeten zich maar eens begeven midden in het intense partijleven. Dan zal men ontwaren, dat overal strijdlust aanwezig is, de allerbeste geest heerscht en ieder zich bezig houdt met de vraag: hoe kunnen wij de arbeidersbeweging grooter en sterker maken. Terwijl hier en elders in de stad een eigen lokaliteit reeds is verkregen, is men in andere afdeelingen doende om daartoe eveneens te geraken. Wat spr. vooral getroffen heeft, is, dat dit eigen gebouw geheel onbaatzuchtig door kameraden is ingericht. Spr. besloot met het uitspreken van den wensch, dat de partij zich in deze buurt zoo sterk zal ontwikkelen, dat afdeeling 7 zal worden de trots van de Amsterdamsche Partijfederatie.

P.g. Adelaar, voorzitter van de naburige afdeling 5, wees er op, dat z.i. een centraal eigen gebouw voor het partijleven nog altijd noodzakelijk is. In de kleine eigen-lokalen ziet spr. het begin van de totstandkoming van een groot eigen bouw. P.g. Blitz bracht daarna namens afdeeling 6 de gelukwenschen van bestuur en leden over; p.g. Prins deed zulks namens de vrienden uit Tuindorp-Oostzaan; p.g. Reens namens de V.A.R.A. en mevr. Meijer namens de Vrouwngroep der afdeeling. De bijeenkomst werd opgeluisterd door pianospel van p.g. A.E.M. Hartman, den bekenden organist van het Religieus Socialistisch Verbond en door p.g. Lette, die op zeer verdienstelijke wijze de gedichten “Ons Eigen gebouw”, “Eenmaal”en de Socialistenmarsch deklameerde.

In “De Schakel” worden de vergaderingen van de afdeling gehouden, maar worden ook lichtbeeldenavonden georganiseerd, is er een Kinderkommissie en worden Volks-voorstellingen voor kinderen gegeven, komt de AJC bijeen (Groep Insulinde), de Sociaal-Democratische Vrouwenclub, geeft het Instituut voor Arbeidersontwikkeling lezingen, geeft de Socialistische Arbeiders Tooneelvereeniging De Schakel (opgericht in 1928) voorstellingen (er is later ook een Arbeiderstooneelvereeniging ‘Uit Eigen Kring’, die o.a. De Moeder van Gorki opvoert), repeteert een eigen mandolineclub, is er een handwerkclub, een Postduivenvereeniging De Wilhelminapost, de Arbeiders Schaakclub Holland (in 1932 schaaktournooi in samenwerking met De Roode Pion en Tschigorin), sportgroepen, worden EHBO-cursussen georganiseerd, een propaganda-avond ter oprichting van de V.A.R.A. (er is zelfs een V.A.R.A. afdeling Indische Buurt; sprekers op 2 april 1929 zijn S. v.d. Woude: “Recht en Vrijheid in den Aether” en L. Reens: “Nou ook wij”), komt de Vereeniging van Modern Georiënteerde Ongeorganiseerde Werkloozen “Voorwaarts” bijeen etc. etc..

Vanuit het gebouw aan de Borneostraat worden ook de verkiezings activiteiten georganiseerd (folderen, plakken etc., zie hiernaast schuttingpropagande uit 1931). Ook wordt de ruimte wel eens verhuurd aan sprekers van een andere gezindte, zoals bijvoorbeeld de Vrijzinnig Nederlands Hervormden die op zondagochtend 10.30 uur zondagbijeenkomsten houden (er zijn ook goede contacten met de religieus socialisten van de Vrije Gemeente aan de Weteringschans, het tegenwoordige Paradiso), en Rechouwous, de Vereeniging ter behartiging der Joodsche Belangen in de Indische Buurt. In oktober 1932 is er een grote Esperanto-tentoonstelling van de afdeling III van de Federatie Arbeiders Esperantisten “Tagigas en l’Oriento“, waarvan het secretariaat aan Sumatraplantsoen 7 gevestigd is.

ANDERE ARTIKELEN: 2018 Aanzet voor een geschiedenis van de Marokkaanse Indische Buurt 2016 Oproep Steun voor elkaar 2016 Teruggaan of blijven? 2016 Sociale bijdrage supermarket het Lange Mes 2016 Viering 1-jarig bestaan buurthuis Archipel op het Makassarplein 2016 Interview met Mustapha Khaddari 2016 Interview met Jan Beerenhout 2016 Interview met Ahmed Marcouch 2016 Interview met Ahmed El Mesri 2016 Ontroerend afscheid van Rob van Veelen 2016 Het verloren gaan van idealen 2016 Welkom bij de offerfeest maaltijden 2016 Luier van der Laan pleegde zelfmoord door ophanging 2016 Boeken in de Javastraat 2016 Offerfeest voor vluchtelingen en armen 2016 Nu inschrijven taalcursussen Assadaaka! 2016 Bekende Indische Buurters 2016 Uit de geschiedenis van het Ambonplein 2016 Sprokkelingen uit de geschiedenis van het Makassarplein 2011 Cameratoezicht 2009 Radicalisering 2004 Gevoelens van onveiligheid 2004 Belwinkels in de Javastraat 2001 in het ghetto ( ode aan de indische buurt) 2000 De wisselwoningen 1994 Reality-serie Bureau Balistraat 1997 Verslaafde schiet twee agenten neer 1996 Ulu Camii 1995 An Nasr Moskee 1993 De moord op Andre Hartman 1992 Nordholt doet grote hashvangst 1988 Medewerkers bezetten ontmoetingscentrum aan Javaplantsoen 1985 Buikschot 1982 Vijftien jaar cel voor B. uit de Bankastraat 1982 Horrorhuis aan de Kramatweg 1981 Anti-Fascisten tegen Amicales 1980 Enige kraakkranten 1979 Kraakgroep Indische Buurt 1979 De Buurtwinkel 1978 De pyromaan van de Soembawastraat 1978 Anarchistisch Nonnen Front 1977 Heroine 1977 Familiedrama leidt tot hamermoord 1976 Linkse actie 1975 Bordelen en sexadressen in de Indische Buurt 1974 Buikschot uit noodweer 1973 Experiment genezing 1973 Marokkaanse, Tunesische, Spaanse en Turkse buurtgenoten opgelet 1972 Het urinoir aan de Valentijnkade 1971 Leefbaarheidsproblemen van onze buurt 1970 BB - weg ermee! 1970 Auditie voor Hair in het Bavohuis 1969 Het grootste bejaardenhuis van Nederland 1967 Etage brandt uit in de Ternatestraat 1966 1966: 8 kleuterscholen, 19 lagere scholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs 1965 Outsiders in de Archipel 1964 Boer Koekoek in de Indische Buurt 1964 Doopsgezind Jeugdhonk in de Tweede Atjehstraat 1964 Moord in de Perlakstraat 1961 C.P.N. demonstreert tegen atoombewapening 1960 Ernstig tramongeval 1960 Ontploffing op het Ceramplein  1959 Met getrokken pistool op de Valentijnkade 1958 Boenen ter ere Gods 1958 EVC-man afgetuigd in telefooncel 1957 Een verhoord gebed in de Gorontalostraat  1955 Jaap Brandenburg spreekt in de Archipel 1954 Europese Defensie gemeenschap = fascisme 1952 Hand verloren aan de Riouwstraat 1951 Militaire oefeningen in de Indische Buurt 1950 Overtreding van het hamsterverbod 1950 Jopie en Louis Agterberg en Frantiszek Janiga 1949 Wielerronde Indische Buurt 1949 Dienstweigering aan de Gorontalostraat 1948 Koningin Juliana bezoekt de Indische Buurt 1948 Waarheidswinkel 1946 Herbegraving Jelle Posthuma 1945 Meester Padding 1945 Ontspanningsvereniging Flevo 1945 Schietpartij op de Dam  1945 Katja, beul van Vught 1944 Hongerwinter 1943 N.S.B.-ers 1943 Bommen op de Eltheto! 1942 Max Blokzijl spreekt 1942 Jeugdstorm marcheert! 1942 Zum Stehlen ausgeschickt 1941 Moord in de Javastraat 1941 Februaristaking in de Indische Buurt 1941 De Veemarkt veroverd op de Joden! 1941 W.A. actief in de Javastraat 1941 De vermoording van de Joodse Indische Buurt 1941 Ds. Tonnon 1941 De verwijdering van Joodse leerlingen van de Ambachtschool aan het Timorplein 1940 Bommen op de buurt 1940 Zwartepoorte kampioen... 1940 Inzameling voor gebombardeerd Rotterdam 1940 Oorlog in de Indische Buurt  1939 Shell Sportpark 1939 Pontificale hoogmis 1938 Het oude Zeeburg verdwijnt 1937 Jeugddag Indische Buurt 1937 Tuchteloze jeugd 1937 Razzia in de Padangstraat 1936 RK vroedvrouwen 1936 Revolutiebouw 1935 Fietsplaatjes 1935 Een tweede wijkpredikant voor de Elthetokerk 1935 De Rimboe wordt Huize Ambon 1935 Don Bosco-huis 1934 Het mastenbos aan de Insulindeweg 1934 Amsterdamsch Genootschap voor Werkverschaffing voor Onvolwaardigen 1934 Weigering Wilhelmus te zingen 1933 Het Thälmann-huis 1933 Pastoor van der Wiel 1933 Drie Duitsers 1933 Gered uit de greep van Hitler 1933 Clubgebouw Archipel 1933 Centraal Comité tegen de Radiowoeker versus Radiocentrale Broertjes 1932 Liefdesdrama in de Minahassastraat 1932 Liefdestwist? 1932 Werkloozen Strijd Comité Obistraat 1932 Agitprop vanuit de Minahassastraat 1932 Brief van een Roomsch kameraadje 1932 Samuel Verdoner, de laatste gazzen van de Indische Buurt 1931 Hersteld Luthers aan de Toministraat 1931 Rotte vis 1931 Iepen 1931 Eigenaar steenloods velt steenzetter met hamer 1931 Verkiezingsstrijd tussen C.H.U. en A.R.P. 1931 Brand in de Javastraat 1931 Optreden van Corry Vonk in het Bavohuis 1931 Het massaal spreekkoor 1930 De Nederlandse vlag misbruikt 1930 Het jonge Pieter Jellen-werk 1930 Pater Bijlhout gaat naar de Oost 1930 Joyriding 1930 Politietoezicht 1930 Gereformeerd 1930 De markt in de Javastraat 1930 Een bibliotheek voor de Indische Buurt 1930 Onhoudbare toestand bij tunnel Zeeburgerdijk 1929 Lourdes  1929 Vrijgekocht door missievriendjes 1929 Aanhouding diamantbewerker in Ombilinstraat 1929 Moord in de Gerardus Majella 1929 Venters zien geen uitweg 1929 Consultatiebureau aan de Baweanstraat 1928 Niasplein wordt Makassarplein 1928 Esperantovereniging Tagigas en l'Oriento 1928 Rechouwous-jeugd op stap 1928 Gebouw de Schakel 1928 Blind 1927 Buurtvereniging Ceram 1927 Verzuiling in het jeugdwerk 1927 Onmin in de Boetonstraat 1927 Bakkers 1927 De voorlopers van de A.H. Gerhardschool 1927 Rechercheur Kok: de eerste drugsdode in de Indische Buurt 1926 Afsluiting van de Diemerdijk 1926 Schutting 1926 Opening R.K. meisjesschool Ambonplein 1926 Het lokaal van het Leger des Heils 1926 Een wandeling door de nieuwe 'Archipelwijk' 1925 Het Zeeburgerdorp 1925 Demping van de Polderwetering 1925 Wijding 1925 Rechouwous, de Joodsche Vereeniging voor de Indische Buurt 1925 Geen man, geen cent voor het leger 1925 De rode vlag vanuit Niasstraat 61 1925 Groepsgebouw de Toorts 1925 Jan Ceton, onderwijzer aan de Bankastraat, communist 1924 Elthetokerk, bouw en opening 1924 Nieuwe straten 1924 De aanleg van de Riouwstraat  1924 Winkelweek Indische Buurt 1924 De oprichting van de Eerste Elthetoschool aan de Riouwstraat  1922 Premiewoningen voor arbeiders 1921 Een jongen, die een meisje bleek 1921 De storm  1921 Het Java-Kwartier  1921 Christelijke propaganda 1920 Een gouden swastika voor mevrouw Vrij 1920 Kinderspel in de jaren tien en twintig 1919 Moord in de Djambistraat 1918 Brand bij café Koopmans 1918 De aanleg van het Zuiderzeepark 1917 Broodoproer en revolutie 1917 Militairen maken de buurt onveilig 1917 Abortus aan de Zeeburgerdijk 1916 Zeeburgerkermis 1916 Onteigening bouwgronden 1915 Slaat den smeris dood 1914 Mene Tekel 1914 De Wild-West-Show van Texas-Tex 1914 Het noodziekenhuis aan de Zeeburgerdijk 1913 Nieuwe tramplannen 1913 Het Bavohuis 1912 Wijkgebouw Eltheto: de eerste jaren 1911 De Berlageblokken  1911 Eigen Haard bouwt Lombokstraat, Lampongstraat en Padangstraat 1911 Vereeniging voor onderwijs op Gereformeerde Grondslag 1911 Nieuw stratenplan 1911 De blindeninrichting aan de Celebesstraat 1909 De communistische Indische Buurt 1908 Jacob Pierik verdrinkt 1908 De bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen 1907 Smit springt uit het raam 1906 Stadstrand 1906 De Sabbathpaal op de Zeeburgerdijk 1905 Balistraat 48 1905 Fietsverbod 1905 Smokkelroute Zeeburgerdijk 1905 Uitslag eerste verkiezingen Indische Buurt 1905 Zweminrichting aan het Nieuwe Diep 1905 Theosofische Uitgeverszaak "Gnosis" 1903 Nieuw Muiderpoortstation 1903 Kinderlokker 1903 Moord in de Celebesstraat 1903 Derde Ambachtschool aan het Timorplein 1903 Politie in de Indische Buurt 1903 Dagpauwoog 1902 Een tramritje 1902 Arabieren 1902 Doorgang Eerste van Swindenstraat-Javastraat 1902 Relletjes in de Javastraat 1902 Illegaal caféwezen 1901 Een wandeling met Jac. P. Thijsse 1901 De wielerbaan 1900 Bierdrinkende jeugd 1900 Een nieuwe school aan de Bankastraat 1899 Snorrende kogel 1897 Floretstoot door het hoofd 1897 Bouw van de Indische Buurt 1895 De lijnbaan 1894 Halte Zeeburgerdijk 1893 Vereeniging buiten de Muiderpoort 1891 Vingertop 1890 Civiele werken rond de Zeeburgerdijk 1889 De tramomnibus 1889 Zeearend aan de Zeeburgerdijk 1887 Hotel Zeeburg 1886 Het tweede abbatoir 1886 Ergerlijk dronkemanstoneel 1882 Een dierenvriend 1881 De eerste scholen aan de Zeeburgerdijk 1881 Onzedelijke taferelen 1881 Een drankzuchtig hoekje 1880 Ringslangen 1880 Onderweg Zeeburgerdijk bestraat 1877 Een wandeling 1877 Spoorwegongeluk aan de Zeeburgerdijk 1877 Verplaatsing van de Veemarkt 1876 Gemeente Nieuwer-Amstel, Gemeente Diemen, Gemeente Amsterdam 1862 De Zeeburgerdijk als vuilnisbelt 1854 Driedubbele moord aan de Ringdijk 1844 Revolutionair aan de Oetewaelerweg 1804 Harddraverij 1761 De proef van de cole ANTIPIRIQUE 1756 Runderpest in Zeeburg 1744 Buitenplaats te huur aan de Hogendyk 1739 Een vondeling aan de Hogedijk 1733 Paalworm 1733 Oude Geele Vliegende Haerige Windhond 1714 Opening Joodse begraafplaats 1681 Verslibbing 1663 Herberg Zeeburg 1651 De Zeeburgerdijk breekt door 1647 Herberg 't Vosje 1631 Watermolen en gemaal 1563 Mijlpaal 1328 Outersdorp 1307 Zeeburgerdijk was Sint Anthonisdijk
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s